KLUB

Szybki kontakt

Kępiński Klub Sportowy Polonia

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

Email:
poloniakepno@gmail.com 

Statut

                                                                                                                          Załącznik do Uchwały nr 4/2010 z Walnego Zebrania
                                                                                                                          Sprawozdawczego KKS „Polonia”
                                                                                                                           w dniu 28.06.2010 r.
                                                                                                                           w sprawie uchwalenia Statutu Klubu

S T A T U T

Kępińskiego Klubu Sportowego „ POLONIA ”.

Sport bawi, uczy, wychowuje, kształtuje osobowości i charaktery.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kępiński Klub Sportowy „ POLONIA ”, zwane dalej Klubem.
2. Stowarzyszenie może używać następującej nazwy skróconej KKS „ POLONIA ”.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Kępno.
Adres: ul. Aleje Marcinkowskiego 13a , 63-600 Kępno.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 5

Klub działa w oparciu o przepisy ustawy o kulturze fizycznej, ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz w oparciu o niniejszy statut.

§ 6

Klub posiada swój znak (logo) oraz barwy klubowe i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków . Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

§ 9

1. Statutowym celem Klubu jest wyłącznie prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz ogółu społeczności, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem członków Klubu.
2. Klub prowadzi następujące rodzaje nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
1) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych, gimnastycznych, obozów oraz działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów) – PKD 85.51.Z
2) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (opieka społeczna dla dzieci i młodzieży w postaci działalności mającej na celu zapewnienie im bezpieczeństwa, działalności prewencyjnej oraz innej działalności tego rodzaju) – PKD 88.99.Z
3) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie pomocy materialnej oraz działalności charytatywnej, polegającej na gromadzeniu funduszy na realizację celów statutowych) – PKD 94.99.Z
4) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie kształcenia związanego głównie z rekreacją)– PKD 93.29.Z,
5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (prowadzenie i organizowanie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form kształcenia także spełnianie funkcji użytecznych, np. przez organizowanie różnego rodzaju kursów) – PKD 85.59.B
6) pozostała działalność związana ze sportem (działalność związana z promocją imprez sportowych oraz z organizacją lig sportowych) – PKD 93.19.Z

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie i organizowanie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form kształcenia, w szczególności poprzez:
a) organizowanie kongresów, konferencji, spotkań, konsultacji, szkoleń itp.,
b) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
2) opiekę społeczną dla dzieci i młodzieży w postaci:
a) działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży,
b) działalności prewencyjnej oraz innej działalności tego rodzaju,
3) prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie pomocy materialnej i finansowej,
4) prowadzenie działalności charytatywnej, polegającej na gromadzeniu funduszy na realizację celów statutowych
5) spełnianie funkcji użytecznych, np. przez organizowanie różnego rodzaju kursów,
6) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
7) działalność związaną z promocją imprez sportowych,
8) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
9) organizowanie kształcenia związanego głównie z rekreacją.

§ 11

Klub może prowadzić działalność gospodarczą jednakże w zakresie i rozmiarach służących wyłącznie
realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Klubu nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków, a wyłącznie do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele, oraz osoby prawne (które mogą być jedynie członkami wspierającymi Klub).
2. W skład Klubu przyjmowane są następujące osoby – członkowie:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie – uczestnicy,
3) członkowie wspierający,
4) członkowie honorowi.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklaracje członkowską, uiści wpisowe oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zebraniu członków Klubu z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybranym do władz Klubu,
2) kandydować na delegata na Walne Zebranie członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej i innych związków sportowych,
3) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące oceny działalności Klubu i władz Klubu,
4) reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznaki Klubu,
5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
2) systematycznego i terminowego opłacania składki członkowskiej w terminach określonych przez Zarząd,
3) dbać o dobre imię Klubu,
4) swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu na sportowej mapie kraju.
5) brać czynny udział w działalności Klubu i realizacji jego celów.

§ 14

1. Członkiem – uczestnikiem Klubu jest osoba w wieku do lat 18, która uiści wpisowe, złoży pisemną deklaracje członkowską oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu za pisemną zgodą ustawowych przedstawicieli.
2. Członkowie – uczestnicy Klubu posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do brania udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
3.

§ 15

1. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i zgłosi chęć pomocy materialnej (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej w realizacji celów) lub innej dla Klubu i zostanie przyjęty przez Zarząd.
2. Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
2) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu,
3) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3. Członek wspierający ma obowiązek:
1) popierać statutowe cele Klubu,
2) wywiązywać się z zadeklarowanej pisemni pomocy na rzecz Klubu ,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Zarządu Klubu.

§ 16

1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego i może służyć głosem doradczym.
4. Członek honorowy zwolniony jest również z opłacania składki członkowskiej i wpisowego.

§ 17

Członkostwo Klubu ustaje wskutek:
1) śmierci członka Klubu,
2) rozwiązania się Klubu,
3) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu złożonej na piśmie,
4) wykluczenia z Klubu decyzja Zarządu Klubu w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, przepisów,
c) nieopłacenia przez dwanaście miesięcy składek członkowskich,
d) notorycznego nie brania udziału w pracach Zarządu Klubu,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

§ 18

1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu i innych przepisów wewnętrznych Klubu.
2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych, a w szczególności na pozbawieniu prawa do reprezentowania Klubu na imprezach sportowych.

§ 19

Od decyzji Zarządu Klubu o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie zainteresowanej prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały w tej sprawie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§ 20

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja władz trwa cztery lata.

§ 22

1. Wybór i odwołanie władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, przy obecności co najmniej 50% członków Klubu uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu, za wyjątkiem wyboru Zarządu, który wybierany jest w głosowaniu tajnym – również bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu członków.
2. Pozostałe uchwały władz Klubu, inne niż określone w ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień § 48 niniejszego statutu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% władz - członków Klubu.

§ 23

Ze wszystkich posiedzeń władz Klubu należy sporządzić protokół.

§ 24

Członek władz Klubu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach na czas określony decyzja Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem Klubu.

§ 25

Mandat członka władz Klubu wygasa w przypadku:
1) rezygnacji z mandatu.
2) upływu kadencji, na która został wybrany,
3) decyzji Zarządu Klubu, według § 24 statutu Klubu,
4) utraty praw obywatelskich.

§ 26

1. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji.
2. Zmiana władz Klubu w sposób określony w ust. 1 nie może spowodować wymiany więcej niż 50% ich określonego statutem.

 
Walne Zebranie Członków. 

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Klubu oraz raz na cztery lata celem wyboru nowych władz Klubu.

§ 28

1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem dziennym.
2. Każdy członek Klubu posiada jeden głos.
3. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków, co najmniej na 15 dni przed obradami z podaniem porządku i miejsca obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek minimum trzech członków Klubu.
5. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne zebranie Członków w ciągu 15 dni od daty wpłynięcia wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogółu członków Klubu w pierwszym terminie, a w drugim terminie w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 30

1. Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie Klubu posiadający prawo głosu oraz czynne
i bierne prawo wyborcze.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
1) członkowie - uczestnicy
2) przedstawiciele członków wspierających,
3) członkowie honorowi.
4) osoby zaproszone przez Zarząd Klubu,

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działania Klubu,
2) zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) ustalanie liczby członków Zarządu,
5) wybór Prezesa Zarządu Klubu, pozostałych członków Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej,
6) nadawanie godności Członka Honorowego Klubu,
7) podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Klubu,
9) podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie lub rozwiązania Klubu,
10) uchwalenie wewnętrznych struktur organizacyjnych Klubu,
11) odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.”

Zarząd Klubu

§ 32

1. Zarząd Klubu składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym z:
1) Prezesa,
2) Wiceprezesa ds. piłki nożnej,
3) Wiceprezesa ds. piłki ręcznej,
4) Wiceprezesa ds. finansowych,
5) Sekretarza
6) pozostałych członków Zarządu.
2. Prezesa, Wiceprezesów oraz Sekretarza Zarządu Klubu Zarząd wybiera spośród swojego grona.
3. W skład Zarządu Klubu nie mogą wchodzić osoby niepełnoletnie oraz osoby związane
z Klubem umową o pracę lub jakąkolwiek umową cywilnoprawną.
4. Członkiem Zarządu Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 30 dni.”,

§ 33

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz występowanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał i zwoływanie Walnego zebrania Członków Klubu,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) uchwalanie planów działania i planów finansowania Klubu,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
6) przyjmowanie członków Klubu ustalanie opłat członkowskich miesięcznych lub rocznych,
7) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych, ze swojej działalności
8) zatrudnianie pracowników Klubu,
9) prowadzenie księgowości oraz ewidencji członków,
10) nadzór nad pracownikami i innymi osobami podległymi Zarządowi,
11) uchwalanie regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu,
12) nadzór nad działalnością gospodarczą i szkoleniową,
13) wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń.

Komisja Rewizyjna.

§ 34

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków,
w tym:
1) Przewodniczącego,
2) Wiceprzewodniczącego,
3) Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu nie zakłócając porządku
i przebiegu obrad jedynie z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej dwa razy w roku sporządzając z każdego posiedzenia protokół.
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez walne zebranie Członków.

§ 35

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) czuwanie nad całokształtem działalności Klubu, a w szczególności jego Zarządu.
2) kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej klubu co najmniej dwa razy w roku.
3) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli.
4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz
stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5) współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Klubu.
6) składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ V
Sekcje sportowe

§ 36

1. W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin, Zarząd Klubu
powołuje sekcje sportowe.
2. O rozwiązaniu sekcji decyduje również Zarząd Klubu. W takim przypadku członkowie rozwiązanej
sekcji mogą odwołać się od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia decyzji w tym zakresie.
3. Szczegółowe zasady działania sekcji sportowych określa Zarząd Klubu w formie zarządzenia.

ROZDZIAŁ VI
Nagrody i kary.

§ 37

Członkowie Klubu oraz etatowi pracownicy za wzorowe wykonanie swoich obowiązków mogą być nagrodzeni w formie:
1) pochwały ustnej lub na piśmie,
2) dyplomu uznania,
3) nagrody rzeczowej lub pieniężnej.

§ 38

Za naganne zachowanie, nieprzestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów na członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:
1) upomnienie ustne,
2) nagana na piśmie,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) zawieszenie w prawach członka,
5) wykluczenie.

§ 39

Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu Klubu.

 
ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze Klubu.
 

§ 40

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

§ 41

Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie oraz wpisowe,
2) dotacje, ofiary, darowizny, spadki i subwencje,
3) dochody z działalności statutowej i gospodarczej Klubu,
4) inne wpływy.

§ 42

Do występowania na zewnątrz w imieniu Klubu jako osoby prawnej, uprawniony jest Zarząd Klubu reprezentowany minimum przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego
z V-ce Prezesów.

§ 43

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 44

W ramach działalności Klubu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 45

Do aktu nabycia, zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

§ 46

Zarząd składa sprawozdanie z obrotu finansowego i stanu majątku Klubu na corocznym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, nie później niż do końca czerwca danego roku.

§ 47

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jak i niemajątkowych, upoważnieni są co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 48

Zmiana statutu lub rozwiązanie się Klubu może wystąpić na mocy uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 49

Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna wyznaczyć likwidatorów i określić sposoby i okres likwidacji.

§ 50

1. Majątek zlikwidowanego Klubu przeznaczony będzie na rzecz organizacji o podobnym profilu działalności i działającej w obrębie powiatu kępińskiego.
2. Decyzję w sprawie przeznaczenia majątku, o którym mowa w ust. 1, podejmuje w uchwale Walne Zebranie Członków.